แนวทางการดำเนินงาน 

1. การ ดำเนินงานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับความเสียหายร้ายแรงจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรือ อุบัติภัย จนเป็นเหตุให้พิการหรือทุพพลภาพ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ปฏิบัติงานหรือกรณีผู้ที่ปฏิบัติงานถึง แก่ความตายหรือต้องออกจากงานอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานในหน้าที่

2. ให้การส่งเสริมการฝึกอบรมเกษตรกร หรือให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร โดยจัดตั้งสถาบันเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทจำเนียร สาระนาค(สจส.) เพื่อ ฟื้นฟูศักยภาพการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี อาทิเช่นหลักสูตรสัจธรรมชีวิต โรงเรียนชาวนาเกษตรอินทรีย์ กองทุนหมู่บ้าน และธนาคารชุมชน เป็นต้น

3. ให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษา โดยจัดตั้งกองทุน ธ.ก.ส. 30 ปี เพื่อให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่บุตรของอดีตพนักงานหรือบุตรของเกษตรกร ลูกค้าที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาและให้ยืมเงินเพื่อ การศึกษาต่อแก่พนักงานโดยไม่เสียดอกเบี้ย โดยกำหนดให้ชำระคืนเสร็จสิ้นภายใน 24 เดือน นับแต่วันที่จบการศึกษาหรือเลิกศึกษาเล่าเรียน