ภารกิจ

1.ให้ความช่วยเหลือพนักงาน ธ.ก.ส. อดีตพนักงาน ธ.ก.ส. เกษตรกรลูกค้า ที่ได้รับความเสียหายร้ายแรงจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรืออุบัติภัย จนเป็นเหตุให้พิการหรือทุพพลภาพ

2.ส่งเสริมสนับสนุนพนักงาน ธ.ก.ส. และเกษตรกรลูกค้าประกอบคุณความดี โดยมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบคุณความดี

3.ให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเกษตรกรที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี

4.ให้เงินยืมเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโท แก่พนักงาน ธ.ก.ส. โดยไม่เสียดอกเบี้ย