เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค

มูลนิธิจำเนียร สาระนาค เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของเพื่อนพนักงาน ธ.ก.ส. ทุกท่าน สโมสรพนักงาน คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ธ.ก.ส. และฝ่ายจัดการ โดยมีเจตจำนงร่วมกันที่จะให้เป็นอนุสรณ์และแบบฉบับแห่งคุณงามความดีที่ท่านอาจารย์จำเนียร สาระนาค ได้ปลูกฝังไว้กับคน ธ.ก.ส. และเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน และกิจการสาธารณกุศล ตลอดจนดำเนินการอื่นๆ

คณะกรรมการดำเนินการก่อตั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค จะก่อประโยชน์ให้กับเพื่อนพนักงานและสังคมมากที่สุด สมตามเจตนารมณ์ที่ก่อตั้งขึ้น จึงขอความร่วมมือร่วมใจเพื่อนพนักงานทุกท่านในการส่งเสริมสนับสนุนมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ให้เจริญเติบโต สามารถดำเนินการสมตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการต่อไป

คณะกรรมการดำเนินการก่อตั้งมูลนิธิ
อาจารย์จำเนียร สาระนาค