ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค มจส.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2533 จากการร่วมแรง ร่วมใจ ของเพื่อนพนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกท่าน สโมสรพนักงาน ธ.ก.ส. คณะกรรมการสหภาพแรงงาน ธ.ก.ส. และ ฝ่ายจัดการ โดยมีเจตจำนงร่วมกันเพื่อให้เป็นอนุสรณ์ และเชิดชูแบบฉบับแห่งคุณงามความดีที่ท่านอาจารย์จำเนียร สาระนาค ในฐานะบูรพาจารย์ทางด้านสหกรณ์และเป็นผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและ สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)คนแรก ซึ่งได้ปลูกฝังแนวคิดในการพัฒนาลูกค้าและชนบทให้อยู่ดีกินดีโดยวิถีสหกรณ์ และได้ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน ช่วยเหลือเกษตรกรให้แก่พนักงานของ ธ.ก.ส. กลาย เป็นวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อช่วยเหลือเพื่อนพนักงาน ตลอดจนกิจกรรมสาธารณกุศล หรือสาธารณประโยชน์อื่น ๆ โดยมีทรัพย์สินที่มูลนิธิเริ่มก่อตั้งเพียง 500,000 บาท แต่ในปัจจุบันได้รับความสนับสนุนจากพนักงานและบุคคลทั่วไป โดยมีพนักงานปัจจุบันและอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. มาผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นประธานและคณะกรรมการมูลนิธิ บริหารดูแลจนมีทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 15,000,000 บาท