your Logo

yourlogo

Chamnien Saranaga Foundation (C.S.F.)

เมนูหลัก

Translate

English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Thai
งาน 100 ปี บิดาสินเชื่อเกษตร จำเนียร สาระนาค PDF พิมพ์ อีเมล
       

     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน  พ.ศ. 2552  ที่ผ่านมา  มูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค (มจส.) ได้ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  จัดงาน “100 ปี  บิดาสินเชื่อเกษตร จำเนียร สาระนาค”  ณ ห้องประชุมรอยัลจูบิลี่ บอลลูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานี จ. นนทบุรี  โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองศ์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา  ทินัดดามาตุ  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน

     โดยจุดประสงค์ของการจัดงาน  เพื่อระลึกถึงอาจารย์จำเนียร สาระนาค  ผู้ก่อตั้งและอดีตผู้จัดการ      ธ.ก.ส.คนแรก ที่ได้ทุ่มเทเสียสละและมุ่งมั่นในการสร้างระบบสินเชื่อเกษตรให้มีคุณภาพสามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างแท้จริง อีกทั้งอาจารย์จำเนียร สาระนาค ได้ปลูกฝังแนวคิดในการพัฒนาลูกค้าและชนบทให้อยู่ดีกินดีโดยวิถีสหกรณ์ และได้ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน ช่วยเหลือเกษตรกรให้แก่พนักงานของ ธ.ก.ส. จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดถือกันมาจนถึงปัจจุบัน คุณงามความดีของอาจารย์จำเนียร สาระนาค ได้รับการยกย่องจากนักวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  ใน ฐานะผู้สร้างระบบสินเชื่อเกษตรที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน และเพื่อสืบสานแบบฉบับแห่งคุณงามความดีของท่านอาจารย์จำเนียร สาระนาค ในฐานะบูรพาจารย์ทางด้านสินเชื่อเกษตรและระบบสหกรณ์ สโมสรพนักงาน ธ.ก.ส. สหภาพแรงงานพนักงาน ธ.ก.ส. ฝ่ายจัดการและพนักงาน ธ.ก.ส.จึงได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค ขึ้นในปี 2533

        ภารกิจของมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค คือ การให้ความช่วยเหลือพนักงานและอดีตพนักงาน ธ.ก.ส. เกษตรกรลูกค้าที่ได้รับความเสียหายร้ายแรงจากภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย หรืออุบัติภัย จนเป็นเหตุให้พิการหรือทุพพลภาพ การส่งเสริมสนับสนุนและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่พนักงาน ธ.ก.ส. และเกษตรกรลูกค้าที่ประกอบคุณความดี การให้ทุนการศึกษาแก่บุตรเกษตรกรที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับปริญญาตรี และการให้เงินยืมเพื่อการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่พนักงาน ธ.ก.ส.โดยไม่เสียดอกเบี้ย

        นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ  ผลงานมูลนิธิอาจารย์จำเนียร สาระนาค  ผลงานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากและผลงาน ธ.ก.ส.แล้ว  ยังมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความเข้มแข็งของชุมชนกับ การพัฒนาประเทศ” โดย ศจ.นพ.ประเวศ วะสี และการเสวนาเรื่อง “เกษตรกู้เศรษฐกิจชาติ” วิทยากรประกอบด้วย นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ รองนายกรัฐมนตรี  ดร.มีชัย วีระไวทยะ และ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย เป็นต้น

 

  

คณะกรรมการ ผู้จัดการและผู้ช่วย มูลนิธิฯ ถ่ายรูปร่วมกับครอบครัวของ อ.จำเนียร สาระนาค

 

 

รองฯเอ็นนู ซื่อสุวรรณ มอบของที่ระลึกให้กับครอบครัวของ อ.จำเนียร สาระนาค